นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น …

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรน …

Read More »

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน”

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา สำนักงานปร …

Read More »

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มวล. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่”

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนุสรณ์ ชัย …

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสต …

Read More »

HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรร …

Read More »

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation”

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสต์ มวล. เปิดบ้านสิงนคราตราชู ต้อนรับนักเรียนจากค่าย WU Seed Camp 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชารัฐศาสตร์ …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน หัวหน้าสาขาวิชารัฐประ …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา “Homeroom Law Family”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศ …

Read More »