ผศ. ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (น.บ., น.ม., M.L.I., S.J.D. Constitutional Law (University of Wisconsin-Madison)) อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บรรยายรายวิชา LAW-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วิชาแกนนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์บรรยายความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญควบคู่กับวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองตามหลักกฎหมาย นักศึกษาร่วมกันอภิปราย ตอบคำถาม ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ Facebook Comments

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

นักศึกษานิติ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ในโครงการภาคสนามรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโท วรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำฯ ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในสถานที่จริงและได้นำนักศึกษาเข้าชมภายในเรือนจำอีกด้วย การนี้ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชมา ณ โอกาสนี้ (ขอบพระคุณภาพจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช) Facebook Comments

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน” เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Facebook Comments

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาคสนาม ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลและการสืบพยานในศาล รวมทั้งยังได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการยุติธรรม และมีความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพทางกฎหมาย Facebook Comments

Read More »

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1และ2 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ฟังการบรรยายเรื่องการพิจารณาคดีของศาลและการสืบพยานในศาล ทั้งนี้ ได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการยุติธรรม และมีความรู้ความเข้าใจต่อวิชาชีพทางกฎหมาย การนี้ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมา ณ โอกาสนี้ Facebook Comments

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2561 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป Facebook Comments

Read More »

ประกาศรรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 1.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีหลักสูตรพิเศษที่มีปีการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 1.4 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ดังนี้ TOEFL (computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 …

Read More »

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Thai Diplomacy in the 21st Century”

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai Diplomacy in the 21st Century” บรรยายโดย ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน สำรองที่นั่งได้ที่ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทร. 0-7567-2732 หรือทาง E-mail: chalermchai.ch@wu.ac.th Facebook Comments

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล “ประมวลเกมส์” ครั้งที่ 2

หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน “ประมวลเกมส์” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Facebook Comments

Read More »

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ) โดยได้รับเกียรติจาก 1. ทนายความพงษ์ศักดิ์ จันทร์แก้ว กรรมการบริหารสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทนายความจรัญ สรีสุข กรรมการบริหารสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ 3.คุณเอกอนงค์ บัวมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้   Facebook Comments

Read More »