หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นเนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน นายสุชาติ สินณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวขวัญฤดี มณีวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวแพรวพรรณ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา นางสาวธันยพร สายน้ำเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ นายธนกร แก้วเม็ด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม นายฐานันดร อธิคมานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวสัชกร ชัยณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายอลงกรณ์ ดําแจ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวจารุวรรณ ศิริวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมจริยธรรม …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร…เส้นทางสู่ความสำเร็จ “วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage” ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเรียน เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย Facebook Comments

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน” ณ มัสยิดชีอารูดีน บ้่านสระบัว อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช โดยเป็นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ของศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้จัดการบริการวิชาการนักกฎหมายรับใช้สังคม อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตลอด 5 ปี นับแต่ได้เปิดหลักสูตร โดยเป็นการให้คำปรึกษากฎหมาย อบรมกฎหมาย ให้เแก่สมาชิกชุมชนตามความต้องการของชุมชน ในการนี้ หลักสูตรฯ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณจรัญ ศรีสุข ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษากฎหมาย       Facebook Comments

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในการเรียนการสอนรายวิชา Law-402 สัมนากฎหมาย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และรายวิชา Law-101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562       Facebook Comments

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2562

” วันรพี 2562 ” เนื่องด้วยในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “บิดาแห่งกฎหมายไทย” หรือที่เรียกสั้นๆว่า วันรพี การนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกฎหมาย ตระหนักถึงคุณงามความดีของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทย หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เข้าร่วมชมกิจกรรมศาลจำลอง ณ ศาลแขวงนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา   Facebook Comments

Read More »

ศ. ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์พิเศษรายวิชาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ และหัวหน้าโครงการอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลาง เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ สอนรายวิชา POS-359 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง (International Politics in Middle East) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นวิชาเอกเลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในตะวันออกกลางตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับชาติมหาอำนาจ การรวมกลุ่มและสถาบันในระดับภูมิภาค ศาสตราจารย์จรัญได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในโลกตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนและซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์และบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง Facebook Comments

Read More »

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร เป็นอาจารย์พิเศษให้ นิติศาสตร์ มวล.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ได้ให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายรายวิชา Law-201 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยลักษณ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา Facebook Comments

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดพิธีมอบประมวลสู่บุตรรพี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประมวลสู่บุตรรพี ประจำปีการศึกษา 2562 การนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร มาเป็นองค์ปาฐกให้โอวาทและสร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางนักกฎหมายแก่นักศึกษา และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น และ ได้มอบประมวลกฎหมายให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการมอบศาสตราวุธทางปัญญาที่นักศึกษาปี 1 จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในเส้นทางนักกฎหมาย       Facebook Comments

Read More »

แนะนำอาจารย์ใหม่หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีอาจารย์ใหม่ที่เริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1. อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ 2. อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ 3. ศาสตราภิชานชูศักดิ์ กุลวัฒนาพร 4. อาจารย์ฟิลิป แรนเดล คาร์ดิน Facebook Comments

Read More »

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 ประเมินผลความสำเร็จของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ดูแลนักศึกษาให้ เก่ง ดี และมีความสุข

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 เข้าประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชาที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ : เก่ง ดี และมีความสุข ของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 2 แลลประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินความสุขนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี มีความสุข ในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2562 แบบประเมินเข้าได้ทาง QR CODE ดังไฟล์แนบ   Facebook Comments

Read More »