Home / คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

โทรศัพท์ 0-7567-2731

email :  somchai.sr@wu.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-7567-2078 ,ภายใน 2078

email :  sthirawu@wu.ac.th

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-7567-2778 ,ภายใน 2778

email : anusorn.ch@wu.ac.th

อาจารย์ตฤน ไอยะรา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-7567-2774 ,ภายใน 2774

email :  trin.ay@wu.ac.th

อาจารย์สุรัช คมพจน์

อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 0-7567-2027

ภายใน  2027

e-mail : surat.kh@wu.ac.th

อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน

อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 0-7567-2773

ภายใน  2773

e-mail : uchane.ch@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ สิทธิ์ดำรง

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 0-7567-2021

ภายใน  2021

e-mail : attasit.si@wu.ac.th

Facebook Comments